Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 8

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 6-2-2018 Horlosebrink 12: bijgebouw
 • 6-2-2018 Gelreweg 1: autoshowroom
 • 6-2-2018 Paardenbloemdreef 9 (concept): woning
 • 7-2-2018 Lorentz III: reclame (4 objecten) en 2 vlaggenmasten
 • 8-2-2018 Korenlaan 1 t/m 55 en 2 t/m 144: tijdelijke huisvesting in strijd regels ro
 • 8-2-2018 Frankenskamp 2: uitbreiden kerkgebouw
 • 9-2-2018 Strandboulevard Oost : restaureren Bastion en Kieckmure (GM)
 • 9-2-2018 Goede Reede 5 (concept): bedrijfspand
 • 11-2-2018 Overveld 18: uitbouwen bedrijfshal
 • 9-2-2018 Grevenhofsweg 5: kappen 1 boom
 • 1-2-2018 Korhoenlaan 1-144: kappen 5 bomen
 • 12-2-2018 Waterfront kavel B (Langezand): woning
 • 12-2-2018 Lorentz III fase 2: keerwand
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 12-2-2018 Horloseweg 16: kappen 2 bomen
 • 12-2-2018 Reigershofweg 8: kappen 3 bomen
 • 12-2-2018 Kelvinstraat 15: vervangen reclamezuil voor 2 vlaggenmasten
 • 12-2-2018 Paardenbloemdreef 21: woning
 • 13-2-2018 Oranjelaan 24: dakkapel voorzijde
 • 13-2-2018 Klavermeen 1A: gebruik pand in strijd regels ro
 • 15-2-2018 Eisenhowerlaan 26 en 28: kappen 1 boom
 • 15-2-2018 Parallelweg 25-59: kappen 1 boom
 • 15-2-2018 Horlosebrink 12: bijgebouw
 • 15-2-2018 Korhoenlaan 1-144: kappen 5 bomen
 • 15-2-2018 Pasteurdijk 16: uitbreiden loods
 • 15-2-2018 Harderweide Grondwal naast Groene Zoomweg: topscherm geluidswal
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Ontwerpbestemmingsplan Drielanden-Tuindersbrink
Het ontwerpbestemmingsplan Drielanden–Tuindersbrink maakt het mogelijk om op deze locatie 15 woningen te realiseren. De initiatiefnemer betreft hier een groep particulieren die optreedt als collectieve opdrachtgever, er is sprake van een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
De planlocatie ligt tussen de Groene Zoomweg en Fokko Kortlanglaan/Horloseweg. De Tuindersbrink is bestaande ontsluitingsweg van noord naar zuid. Het plangebied wordt globaal begrensd door de percelen Fokko Kortlanglaan 69 en 75 aan de zuidzijde en het Groene Zoompad aan de noordzijde.
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder en artikel 4.11 Besluit geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk gemaakt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 22 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:
 • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00197-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00197-/NL.IMRO.0243.BP00197-0001) of op www.harderwijk.nl/plannendrielanden.
 
Ruimen Bootwrak Pasteurhaven
De gemeente Harderwijk is voornemens om conform het het gestelde in de de artikelen 1, 2 en 3 van de Wrakkenwet de "Sir Toby" kajuitzeilboot, gelegen in de Pasteurhaven te Harderwijk op te ruimen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Stadstoezicht van de gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Gehandicaptenparkeerplaats Kievietmeen 37
De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij het adres Kievietmeen 37.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:
 • Keplerstraat 19 (concept): oprichten bedrijfspand en aanleggen inrit; 30-3-2018.
Jaarverslag en programma bouwen, wonen en milieu vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben op 6 februari 2018 het jaarprogramma 2018 en jaarverslag 2017 toezicht & handhaving bouwen, ruimtelijke ordening en milieu vastgesteld. Dit besluit treedt in werking daags na deze publicatie. Het jaarprogramma en jaarverslag is te vinden op de website van Harderwijk, onder organisatie/regelgeving/beleidsregels. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 18-01-2018: De Ark Dierenopvangcentrum, Leuvenumseweg 70, 3847 LD in Harderwijk, voor het plaatsen van tijdelijke zomerkennels.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 7-02-2018: Beekhuizerweg 1, 3849 NM in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een opslag en stal.
 • 9-02-2018: Zeestraat 43, 3841 JL in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 12-02-2018: SRevalmeen 34, 3844 CE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 12-02-2018: Nijborgmeen 8, 3844 CG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 2-02-2018: Bistro Mama's Vollen Pot, Vijhestraat 1, 3841 CW in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit het restaurant.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.