Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 24

Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 24.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:
 • 31-5-2018 Van Leeuwenhoekstraat 20: aanpassen gevel in een overheaddeur en reclame
 • 31-5-2018 Molenweg 41a: kappen 5 bomen
 • 1-6-2018 Rietgorsmeen 63: tuinhuis
 • 1-6-2018 Veldkamp 1: gebouw t.b.v. bijzondere doelgroep en aanleggen uitrit
 • 28-5-2018 Zuiderzeestraatweg 183c: reclame (2 objecten)
 • 3-6-2018 Boslaan 2a- 69: kappen 2 bomen
 • 4-6-2018 Bruggestraat 48: reclame
 • 6-6-2018 Molenweg 6: uitbreiden woning
 • 6-6-2018 Lammertkamp 1: uitbreiden woning
 • 5-6-2018 Beukenlaan 5: splitsen perceel in strijd regels ro
 • 6-6-2018 Markt 6: wijzigen reclame (3 objecten)
 • 6-6-2018 Markt 6: wijzigen terrasinrichting
 • 4-6-2018 Bellstraat 5: reclame
 • 6-6-2018 Plantage 64: balkonbeglazing
 • 4-6-2018 Donkerstraat 8: wijzigen gevel
 • 4-6-2018 Harderweide kv 35: woning en aanleggen inrit
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.    
 
Verleende vergunningen
Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
 • 5-6-2018 Nobelstraat 14a: bedrijfspand in strijd regels ro en inrit
 • 7-6-2018 Zuiderzeestraatweg 108: nieuw dak
 • 7-6-2018 Rietgorsmeen 63: tuinhuis
 • 7-6-2018 Lammertkamp 23: dakkapel (voorzijde)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
 
Verdaging reguliere procedure - Celsiusstraat 16-1 tm 16-11 en 18-1 tm 18-11 (concept): bedrijfsverzamelgebouw;28-7-2018
 
Beleidsregel Splitsen woningen

De beleidsregel Splitsen woningen is op 10 oktober 2017 vastgesteld door Burgemeester en wethouders. De beleidsregel maakt het mogelijk een woning te splitsen in appartementen. Het gaat hier specifiek om woningen binnen de bebouwde kom van Harderwijk. Op dit moment zijn een aantal woningen bij de gemeente bekend die zonder de benodigde vergunning gesplitst zijn. Op 23 mei heeft het college van burgemeester en wethouders besloten legalisatie voor deze woningen mogelijk te maken. Bij het college besluit is een adressenlijst bijgevoegd om welke adressen het gaat.

Om te voorkomen dat het splitsen van een woning ten koste gaat van de leefbaarheid van de buurt heeft het college ook besloten om een beleidsregel op te stellen waar nieuwe aanvragen aan getoetst kunnen worden om daarmee de leefbaarheid te waarborgen
De beleidsregel Splitsen woningen ligt met ingang van 14 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. De beleidsnotitie is ook in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Maatkamp, tel. 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Stadscamping Harderwijk, Ir. Lelykade 5, 3846 AE Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 04-06-2018
- cafetaria De Poort, Smeepoorstraat 10, 3841 FJ, Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 1-06-2018
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 juni tot en met 25 juli ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantoortijden kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Mandaatbesluit artikel 2:74 Apv
De burgemeester heeft op 1 juni 2018 besloten de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang wegens overtreding van artikel 2:74 Apv te mandateren aan de directeur van het domein Bestuur & Organisatie. Dit besluit treedt daags na deze bekendmaking in werking en is ook te raadplegen op onze website www.harderwijk.nl/beleidsregels. In artikel 2:74 Apv staat kort samengevat dat het verboden is om drugs te bezitten op een openbare plaats. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr.  M. Huisman, tel. 411 911.
 
Aanwijzing Toezichthouder basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 5 juni 2018 besloten om mandaat te verlenen aan de directeur domein Samenleving en de teamleider Vergunningverlening Informatievoorziening en Beheer (VIB) van het domein Samenleving om de navolgende personen aan te wijzen als toezichthouder, zoals bedoeld wordt in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen:

medewerkers van team VIB van het domein Samenleving, functioneel belast met de bijhouding van de Basisregistratie personen (BRP)
medewerker Handhaving en Toezicht van het domein Stadsbedrijf, team Stadstoezicht
medewerker Handhaving & Toezicht, in dienst van Meerinzicht, domein SociaalDe besluiten treden op de dag na deze bekendmaking in werking en liggen gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel.
 
Officiële meldingen
Onderstaande melding(en) Activiteitenbesluit is/zijn afgehandeld:

Op 05-04-2018: Melding Activiteitenbesluit Karsemeijer Tweewielers voor een nieuw te bouwen gebouw op het perceel tussen Nobelstraat 14 en 16 in Harderwijk. Het betreft een magazijn met kantoor voor een webwinkel.
 
Onderstaande melding(en) sloop/asbest is/zijn afgehandeld:
Op 05-06-2018: Sloopmelding Marsdiep 29,35 en 36, 3844 LT in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen.