Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 14

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 21-3-2018 Van Maerlantlaan 11: aanpassen carport
 • 22-3-2018 Kamperfoeliedreef 9: oprichten bijgebouw
 • 22-3-2018 tpv Horloseweg 10: plaatsen keerwand
 • 22-3-2018 tpv Flevoweg 85 N302: toeritten onderdoorgang n302
 • 22-3-2018 Willem De Zwijgerlaan 9: afdakje voor scootmobiel
 • 26-3-2018 Westeinde 23: reclame (3 objecten)
 • 26-3-2018 Broeklaan 3: dakkapel (achterzijde)
 • 23-3-2018 Braillestraat: inrit
 • 23-3-2018 Zuiderzeestraatweg 199: legaliseren bijgebouwen in strijd regels ro
 • 20-3-2018 langs het spoor in Harderwijk (hdw00f1657): kappen bomen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 26-03-2018 Provenierslaan 1 : het plaatsen van een carport
 • 26-3-2018 Tonselsedreef: kappen 1 boom
 • 26-3-2018 Meerkoetmeen 1: wijzigen inrit
 • 26-3-2018 Zeebuurt: groot onderhoud
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Inspraak bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg
Het voorontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg is in voorbereiding. Het plan maakt de realisatie van vijf vrijstaande woningen mogelijk. Het plangebied betreft enkele onbebouwde agrarische percelen aan de Lageweg. Het plangebied wordt globaal begrensd door de woonwijk Wouterskampen aan de westzijde, een voormalig agrarisch bedrijf Lageweg 17 aan de oostzijde, enkele onbebouwde percelen aan de noordzijde en de Lageweg aan de zuidzijde.
 
In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 5 april gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00207-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00207-/NL.IMRO.0243.BP00207-0001) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.
 
Verleende Drank- en Horecawet
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Café De Belofte, Smeepoortenbrink 4, 3841  EM Harderwijk. Vergunning is uitgereikt op 27-03-2018.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Café De Belofte, Smeepoortenbrink 4, 3841 EM Harderwijk. Vergunning is uitgereikt op 28-03-2018.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Biezenplein 4: vergunning brandveiliggebruik uitbreiding school.
 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 april gedurende 6 weken tot en met 16 mei ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Kleine aanpassing planning wegwerkzaamheden Stadswei
De uitvoering van wegwerkzaamheden aan de Stadswei in het kader van het Verkeersveiligheidsplan wordt aangepast. Er werd eerder uitgegaan van het aanbrengen van asfalt op de kruisingen Achterste Wei – Stadswei en Drift Voorste Wei op 11 en 12 april. Dat wordt nu 9 april en 11 april. Voor het verkeer heeft dit geen consequenties, behalve het bestemmingsverkeer van leveranciers. Op 9 en 11 april zijn er derhalve geen leveringen over het kruispunt mogelijk. Deze dagen worden zoals eerder besproken de vrachtwagens begeleid door verkeersregelaars. De leveringen met grote vrachtwagens kunnen aanrijden vanaf de rotonde Westeinde, over de Stadswei richting de Achterste Wei, dit blijft voorlopig van toepassing, zij het dus op 9 en 11 april in plaats van 11 en 12 april. De lijnbussen zijn inmiddels ook geïnformeerd.