Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 12

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 8-3-2018 Zuiderzeepad 3: verbouwen pand
 • 9-3-2018 Waterstadboulevard 128: dakterras en dubbele openslaande deuren
 • 9-3-2018 Waterstadboulevard 126: dakterras met trap
 • 9-3-2018 Einsteinstraat 5: aanleggen fundering loswal
 • 8-3-2018 Waterfront ZE kavel H: woning en uitrit
 • 11-3-2018 Oranjelaan 31: verbouwen gemeentelijk monument en plaatsen reclame
 • 12-3-2018 Zuiderzeestraatweg 108 : bouw nieuw dak
 • 12-3-2018 Veldkamp vijver: kappen 2 coniferen
 • 12-3-2018 Waterfront ZE kavel D: woning
 • 13-3-2018 Lammertkamp 2: schuur
 • 13-3-2018 Newtonweg 2: wijzigen huisstijl tankstation (reclame, 5 objecten)
 • 13-3-2018 Smeepoortenbrink 38: afdak
 • 15-3-2018 boulevard: 3 welkom borden
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 12-3-2018 tegenover groenstrook Stephensonstraat 5: kappen 4 bomen
 • 13-3-2018 Havenspoor 91 t/m 215: 63 appartementen
 • 13-3-2018 Hoogstraat 22: uitbreiden woning (GM)
 • 14-3-2018 Markt 14: parasols, windschermen in strijd regels ro
 • 15-3-2018 Langezand 27 (NE kavel A): woning
 • 15-3-2018 Grevenhofsweg 5: kappen 1 boom
 • 12-3-2018 Ir. Lelykade 5: reclame (3 uitingen) in strijd regels ro
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten. 
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Johanniterlaan 5, 5a en 7: transformeren kantoorpand naar appartementen in strijd regels ro en uitrit; 28-4-2018
- Stationslaan 22: herstellen voegwerk (GM); 27-4-2018
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om de volgende verkeersmaatregelen te nemen:
-        Het instellen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij de adressen:
         Tuinstraat 51 en Bokkekamp 12
-        Het verwijderen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats bij het adres Van Speyklaan 260.
-        Het wijzigen van enkele verboden om stil te staan in een parkeerverbodzone in delen van de binnenstad van Harderwijk, waaronder de Doelenstraat (uitbreiden parkeerverbodzone binnenstad);
-        Het intrekken van het verbod om stil te staan in de Keizerstraat en Kaatsbaan;
-        Het intrekken van het verbod om stil te staan in de Sint Annastraat.
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Verleende Drank- en Horecawet
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande ondernemingen een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Kantine de Konijnenberg, Korhoenlaan 2, 3847 LN Harderwijk. Vergunning uitgereikt op 14-03-2018
- Stadscamping Harderwijk, Ir. Lelykade 5, 3846 AE  Harderwijk. Vergunning uitgereikt op 15-03-2018
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 21 maart tot en met 2 mei ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantoortijden kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 8-03-2018: Luttekepoortstraat 10, 3841 AX in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een winkel en een magazijn.
 • 12-03-2018: Ooster Mheenweg 9, 3849PA in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit schuren.
 • 23-02-2018: Boerhaavelaan 8, 3843 AP in Harderwijk, voor het slopen van het bedrijfspand.
 • 27-02-2018: Markt 1 en Hondegatstraat 2A, 3841 in Harderwijk, voor het gedeeltelijk slopen van een rijksmonument.
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel 2013–Zuiderbreedte 36
Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel 2013–Zuiderbreedte 36 maakt het mogelijk om op het perceel Zuiderbreedte 36 zelfstandige kantoren te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 22 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00138-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: hwww.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.BP00138-/NL.IMRO.0243.BP00138-0002) of op www.harderwijk.nl/plannendrielanden. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2
Het ontwerpbestemmingsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2 maakt de realisatie van de tweede fase woningbouw, de aanleg van het waterbergingsgebied Crescentplas en de realisatie van geluidwerende voorzieningen langs de A28 mogelijk. Het plangebied wordt globaal begrensd door de A28 aan de noord- en west zijde, de wijk Muziekland aan de oostzijde en de Groene Zoomweg aan de zuid-westzijde.
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met het verlenen van een hogere waarde wordt de realisatie van circa 390 woningen in het plangebied mogelijk gemaakt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 22 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:
-        de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
-        burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00208-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00208-/NL.IMRO.0243.BP00208-0001/) of op www.harderwijk.nl/plannendrielanden.
 
Aanvullend mandaatbesluit handhaving illegale bewoning industrieterrein Lorentz
Burgemeester en wethouders hebben op 13 maart 2018 besloten om een aanvullend mandaatbesluit te nemen. De bevoegdheid om zienswijzen te beantwoorden en een last onder dwangsom op te leggen wegens illegale bewoning op het industrieterrein Lorentz is gemandateerd aan de directeur van het domein Bestuur & Organisatie. Het mandaatbesluit is ook te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.